Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle door SIG te leveren Producten en/of Diensten zijn de navolgende algemene leveringsvoorwaarden van toepassing:

 1. DEFINITIES

  De volgende definities zijn van toepassing op onze algemene leveringsvoorwaarden:

  Aanbieding ieder aanbod van SIG aan een Afnemer in verband met Producten en/of Diensten, in welke vorm en op welke wijze dan ook;
  Af fabriek: vertaling Ex Works, conform Incoterms;
  Afnemer iedere (rechts)persoon aan wie SIG een Aanbieding uitbrengt of met wie SIG een Overeenkomst sluit of heeft gesloten;
  Artikel een (essentieel) onderdeel van deze overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd;
  AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  Dienst een door SIG aangeboden en geleverde dienst, niet zijnde de realisatie van een werk of de levering van een Product;
  Levering de levering door SIG van Producten en/of Diensten;
  Leveringsvoorwaarden deze algemene leveringsvoorwaarden;
  Overeenkomst de transactie waarbij SIG en Afnemer zijn overeengekomen tot de Levering van Producten en/of Diensten door SIG aan Afnemer overeenkomstig de bepalingen van de Leveringsvoorwaarden en tegen in een door SIG en Afnemer in de Overeenkomst vastgelegde prijs;
  Product een door SIG aangeboden en geleverd product;
  Recall het terugroepen en verwijderen van door SIG aan Afnemer geleverde Producten die een door SIG of de producent van de Producten gesignaleerde afwijking hebben, welke betrekking heeft op de kwaliteit, veiligheid en (ver)werking van de Producten;
  SIG de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIG Afbouwspecialist B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5215 ML) ‘s-Hertogenbosch aan het Sterrenbeeld 52, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18029602.
 2. TOEPASSELIJKHEID LEVERINGSVOORWAARDEN
  1. Op alle Aanbiedingen van SIG aan een (potentiële) Afnemer, op alle Overeenkomsten die SIG met haar Afnemers sluit en op alle Leveringen van SIG aan Afnemer zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Door het doen van een Aanbieding, het sluiten van een Overeenkomst, of het leveren van Producten en/of Diensten accepteert Afnemer de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden.
  2. Alle Leveringen van SIG aan Afnemer worden beheerst door de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder deze Leveringsvoorwaarden.
  3. De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Afnemer wordt door SIG niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien de Leveringsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding, Overeenkomst of Levering door SIG aan Afnemer, dan zijn zij, althans de meest recente versie van die Leveringsvoorwaarden, ook zonder nadere verklaring van toepassing op iedere andere Aanbieding, Overeenkomst of Levering door SIG aan Afnemer.
  5. Bij geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en deze Leveringsvoorwaarden prefereert hetgeen afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. AANBIEDING EN OVEREENKOMST
  1. Alle Aanbiedingen van SIG zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen en specificaties onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de Levering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden
  2. Indien een vrijblijvende aanbieding door Afnemer wordt aanvaard, heeft SIG het recht de aanbieding binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van redenen te herroepen.
  3. SIG behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten en/of Diensten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal.
  4. Indien SIG wordt verzocht aan Afnemer een aanbieding te doen, maar geen Overeenkomst op grond hiervan tot stand komt, is SIG gerechtigd de kosten gemoeid met het uitbrengen van de aanbieding aan Afnemer in rekening te brengen.
  5. De Overeenkomst tussen SIG en Afnemer komt tot stand op het moment dat:
   1. partijen de Overeenkomst ondertekenen, dan wel;
   2. Afnemer haar akkoord heeft gegeven op een Aanbieding van SIG; dan wel;
   3. SIG reeds is gestart met haar (voorbereidende) werkzaamheden en de uitvoering van de Overeenkomst.
  6. Door het aangaan van de Overeenkomst staat Afnemer ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde haar verplichtingen na te komen. SIG is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Afnemer. SIG is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het aangaan van een Overeenkomst met Afnemer, die kunnen inhouden: (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Afnemer zich op voorhand akkoord verklaart.
  7. Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, al dan niet gedaan door ondergeschikten van SIG, binden SIG slechts nadat deze schriftelijk door haar aan Afnemer zijn bevestigd.
  8. SIG is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  9. SIG behoudt zich het recht voor om de Levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer, mits de annulering dertig (30) werkdagen voor de Levering bekend is gemaakt. In het geval SIG een beroep doet op annulering is zij geen enkel bedrag aan schadevergoeding aan Afnemer schuldig.
 4. GEGEVENS
  1. Afnemer staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan SIG verstrekte gegevens en informatie.
  2. Afnemer verstrekt aan SIG alle informatie over het doel waarvoor de Producten en/of Diensten zullen worden gebruikt, over de omstandigheden waaraan die Producten en/of Diensten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan SIG ter beschikking zijn gesteld, heeft SIG het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Indien SIG een model, monster of demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren Producten en/of Diensten kunnen van het model, monster of demo afwijken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  5. De in de catalogi, aanbieding, advertenties en/of prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  6. De op de website en in overige uitingen van SIG vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten en/of Diensten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
  7. De door SIG verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden SIG niet.
  8. De door SIG verstrekte informatie, waaronder onder andere wordt verstaan: prijzen en specificaties, zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.
  9. Indien SIG met betrekking tot aan Afnemer geleverde Producten tot een Recall moet overgaan, zal Afnemer alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking verlenen aan SIG en alles ondernemen wat SIG haar verzoekt tot uitvoering van een dergelijke Recall.
 5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
  1. De prijzen en prijsopgaven van SIG zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
  2. De prijzen van SIG zijn (in beginsel):
   1. gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der Aanbieding c.q. totstandkoming van de Overeenkomst;
   2. gebaseerd op levering Af fabriek van SIG;
   3. inclusief btw;
   4. in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).
  3. Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar na de (al dan niet gedeeltelijke) uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in kostenfactoren van SIG, waaronder wijzigingen in de materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, koersen en valuta, is SIG gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.
  4. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan door SIG in het verleden verstrekte kortingen.
  5. Facturatie vindt plaats op de door SIG aangegeven wijze.
  6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moeten betalingen aan SIG binnen veertien (14) dagen na factuurdatum gebeuren. Nalatigheid van Afnemer bij het afnemen van de Producten en/of Diensten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.
  7. Alle betalingen van Afnemer aan SIG worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
  8. In geval betaling door Afnemer niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt, is Afnemer automatisch in verzuim en dient deze aan SIG te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,00.
  9. In geval Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is SIG bevoegd de Levering op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van SIG op volledige schadevergoeding. Anders dan SIG, is Afnemer niet bevoegd tot verrekening over te gaan. Bij betwisting van een vordering is Afnemer niet bevoegd haar betalingsverplichtingen aan SIG op te schorten.
  10. SIG is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen.
  11. Indien er sprake is van deelleveringen is SIG gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  12. Anders dan Afnemer, is SIG gerechtigd alle vorderingen die zij of een aan haar gelieerde vennootschap op enig moment op Afnemer krijgt, zonder nadere toestemming, te verrekenen met alle vorderingen van Afnemer op haar of op een aan haar gelieerde vennootschap.
  13. Het is de Afnemer verboden haar uit de Overeenkomst jegens SIG voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIG aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Overdraagbaarheid van vernoemde vordering is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 6. LEVERTIJD
  1. De opgave van de levertijd door SIG gebeurt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. SIG zal de levertijd zoveel als mogelijk respecteren, toch is er geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.
  2. Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van SIG met zich meebrengen. SIG zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Afnemer en deze informeren over de nieuwe levertijd.
  3. De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
   1. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
   2. de dag van ontvangst door SIG van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens en dergelijke);
   3. de dag van ontvangst door SIG van hetgeen volgens de Overeenkomst door Afnemer eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  4. Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.
  5. Levering vindt standaard plaats Af fabriek van SIG te Waalwijk, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 7. STANDAARD LEVERING
  1. Het moment waarop de Producten aan Afnemer Af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van Levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van SIG op Afnemer. Dit geldt onverkort indien Afnemer weigert of nalaat de Levering in ontvangst te nemen. Afnemer dient bij moment van Levering de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
  2. Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Afnemer zijn afgenomen, staan de Producten voor haar opgeslagen, maar wel voor haar risico. SIG is gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen aan Afnemer. SIG zal de Producten niet eerder aan Afnemer ter beschikking stellen dan nadat de volledige koopprijs, additionele kosten van transport en opslag door Afnemer zijn voldaan.
  3. Een bij Levering van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van de Levering van de daarop vermelde Producten.
  4. Het is SIG toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen).
 8. LEVERING DOOR BEZORGING
  1. Levering door bezorging op een door Afnemer aan te wijzen adres, in afwijking van het voorgaande Artikel, geschiedt slechts indien partijen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeenstemming hebben bereikt over de daaraan verbonden voorwaarden.
  2. De kosten van bezorging zullen, voor zover mogelijk, door SIG bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk worden opgegeven. Afnemer zal de kosten van bezorging aan SIG voldoen.
  3. De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzingen door Afnemer aan SIG zijn verstrekt, door SIG bepaald, evenwel zonder dat SIG – behoudens haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding – dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.
  4. Het door Afnemer aangewezen bezorgadres moet goed bereikbaar zijn via de openbare verharde weg. Voor deze weg mogen geen vervoersbeperkingen gelden. Afnemer dient bij bezorging aanwezig te zijn om de Producten persoonlijk in ontvangst te nemen. Indien bezorging van de Producten op het door Afnemer aangewezen bezorgadres, naar het oordeel van SIG of een door haar aangewezen vervoerder, niet mogelijk blijkt, zullen de Producten op het trottoir of een beschikbare parkeerplaats in de directe nabijheid van de vrachtwagen of bestelwagen worden gelost. Afnemer draagt in dat geval zelf zorg voor verplaatsing van de Producten naar het bezorgadres. SIG aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Indien bezorging in de directe nabijheid van het door Afnemer aangewezen bezorgadres, naar het oordeel van SIG of een door haar aangewezen vervoerder, ook niet mogelijk is, zal een nieuwe bezorgafspraak worden ingepland. Alle bijkomende kosten van SIG en/of een door haar ingeschakelde vervoerder zijn voor rekening van Afnemer.
  5. In geval van bezorging door SIG of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op Afnemer op het moment van bezorging. Dit geldt onverkort indien de bezorging niet slaagt. Afnemer dient bij moment van bezorging de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken (waaronder transportschade) te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
  6. In geval van bezorging door een door Afnemer aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten al over op Afnemer zodra SIG de Producten aan deze aangewezen vervoerder overhandigt. De door Afnemer aangewezen vervoerder dient bij overhandiging van de Producten door SIG de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
  7. Een bij bezorging van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.
  8. Het is SIG toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te bezorgen (deelleveringen).
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle door SIG geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van SIG totdat Afnemer alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
  2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht SIG zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van SIG te bewaren.
  5. Zolang Afnemer Producten onder zich heeft waarop SIG haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Afnemer op eerste verzoek van SIG, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan SIG af te geven. Aan SIG en haar werknemers komt dan het recht toe het terrein van Afnemer te betreden om zich – op kosten van Afnemer – het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.
  6. Afnemer verplicht zich de belangen van SIG in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Afnemer verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan SIG te cederen. Afnemer doet op eerste verzoek van SIG een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.
  7. Afnemer komt jegens SIG geen retentierecht op de door SIG geleverde Producten toe.
 10. GARANTIE EN RECLAME
  1. SIG staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met hetgeen Afnemer op basis van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten, gedurende de navolgende termijn en onder de navolgende voorwaarden.
  2. SIG neemt tegenover Afnemer uitsluitend de garantie op zich welke de leveranciers van SIG tegenover SIG op zich nemen, geheel volgens dezelfde voorwaarden, met een maximale garantietermijn van één (1) jaar na het moment van levering, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
  3. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en/of vervangingsleveringen in het kader van de garantie.
  4. Afnemer is verplicht om de van SIG afkomstige Producten direct bij levering op de conformiteit daarvan te controleren.
  5. Onverminderd het elders in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde, worden klachten van Afnemer omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door SIG geleverde Producten en daaruit voortvloeiende garantieaanspraken door SIG slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd schriftelijk bij SIG zijn ingediend, onder opgave van de aard van het gebrek. Als bekwame tijd geldt een termijn van achtenveertig (48) uur na Levering. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens SIG.
  6. Een eventuele reclame met betrekking tot aantallen, specificaties en eventuele gebreken dienen direct op de verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document te worden aangetekend, bij gebreke waarvan voormelde documenten dwingend bewijs tegen Afnemer opleveren.
  7. Klachten met betrekking tot door Afnemer verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of productsoorten worden door SIG niet geaccepteerd.
  8. Klachten worden verder niet in behandeling genomen, indien:
   1. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
   2. sprake is van breuk, condens/vochtdoorslag, scheurvorming en werking van het Product.
   3. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van SIG;
   4. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Afnemer;
   5. Afnemer het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;
   6. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van SIG is behandeld en onderhouden;
   7. de Producten niet conform de door SIG afgegeven documentatie, instructies, handleidingen e.d. door Afnemer zijn gebruikt;
   8. de Producten niet volgens algemeen geldend vakmanschap en/of onder normale omstandigheden door Afnemer of derden zijn verwerkt en/of geplaatst.
  9. Na ontvangst van een garantieaanspraak, zal SIG zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met Afnemer, waarna Afnemer SIG desgewenst de gelegenheid gunt om de Producten te (doen) inspecteren en door SIG uitsluitsel wordt gegeven omtrent de toepasselijkheid van de garantie in het betreffende geval. Afnemer is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van SIG te houden, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
  10. Indien SIG tot de conclusie komt dat geen beroep kan worden gedaan op de garantie, zal zij Afnemer daarover zo spoedig mogelijk informeren. De kosten van het onderzoek uit voorgaand lid, mag zij dan aan Afnemer doorbelasten.
  11. Indien een klacht gegrond blijkt, is het uitgangspunt dat SIG binnen een redelijke termijn de Producten zal repareren c.q. vervangen. Pas als reparatie of vervanging niet mogelijk is, of niet van SIG kan worden gevergd, is de Afnemer bevoegd om:
   1. de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van geringe betekenis is en de ontbinding met alle gevolgen van dien daarom niet rechtvaardigt; of
   2. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate waarin de Producten afwijken van de Overeenkomst.
  12. Het is Afnemer die een beroep doet op de garantie niet toegestaan om op eigen initiatief en/of door een eigen gekozen partij het gebrek te (doen) verhelpen, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
  13. Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij SIG, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.
  14. Een geslaagd beroep op garantie zal nooit resulteren tot enig verdergaand recht dan dat op reparatie, vervanging of creditering zoals vermeld in voorgaande leden. Een dergelijke garantieaanspraak zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van SIG voor en/of haar verplichting tot vergoeding van direct, dan wel indirect geleden schade, tenzij aan de zijde van SIG sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  15. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.
  16. Na constatering van een tekortkoming in een Product is Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en bewerking daaronder uitdrukkelijk begrepen.
  17. Ter zake van door SIG gegeven adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
  18. Alle vorderingsrechten van Afnemer jegens SIG vervallen na zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met dit vorderingsrecht op SIG.
 11. ANNULERING EN SCHADELOOSSTELLING
  1. Afnemer mag een met SIG gesloten Overeenkomst niet annuleren. Indien Afnemer een met SIG gesloten Overeenkomst desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SIG alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van SIG en de winstderving door SIG, te vermeerderen met btw, aan SIG te vergoeden.
 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  1. SIG is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van SIG om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
   1. Afnemer tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en zulk een verzuim niet binnen tien (10) dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
   2. na het sluiten van de Overeenkomst aan SIG omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
   3. Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
   4. het faillissement van Afnemer is aangevraagd dan wel dat Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
   5. Afnemer toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
   6. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd;
   7. Afnemer zijn onderneming staakt, liquideert of ontbindt;
   8. sprake is van overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in de onderneming van Afnemer (change of control).
  2. Indien SIG op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van SIG op Afnemer direct opeisbaar.
 13. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
  1. In geval van overmacht heeft SIG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Afnemer uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
  2. Onder omstandigheden die overmacht opleveren worden in ieder geval begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen en/of halffabricaten- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, stremmingen in het vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers en iedere omstandigheid die niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van SIG komt, zoals voor SIG niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.
  3. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal SIG Afnemer hiervan onverwijld in kennis stellen.
 14. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De aansprakelijkheid van SIG is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. In het geval de verzekering van SIG geen of onvoldoende dekking biedt, is de aansprakelijkheid van SIG, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft.
  2. SIG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
  3. SIG is nooit aansprakelijk voor aantasting van Producten en/of Diensten ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Afnemer of een derde.
  4. Afnemer is gehouden SIG te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder afnemers, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten en/of Diensten.
 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van SIG afkomstige Producten en/of Diensten, maar ook overige zaken, ontwerpen, werkwijzen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, komen uitsluitend toe aan SIG, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Afnemer (of van door Afnemer ingeschakelde derden). Met rechten van intellectueel eigendom wordt in dit Artikel bedoeld: alle rechten op en samenhangende met de Producten en/of Diensten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en databankrechten en rechten op knowhow en recepturen inclusief rechten die daarmee op één lijn kunnen worden gesteld.
  2. De uitoefening van de hierboven genoemde rechten van intellectueel eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging – is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan SIG voorbehouden.
 16. GEHEIMHOUDING
  1. Afnemer zal alle informatie en gegevens, die hij op grond van de Overeenkomst verkrijgt van SIG en/of waarin SIG Afnemer direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm dan ook, geheimhouden en niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn, dan wel openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van andere reglementen of als gevolg van een rechterlijke uitspraak vereist is.
  2. Onder geheimhouding wordt verstaan dat Afnemer de gegevens op geen enkele wijze openbaar mag maken, noch mondeling, noch schriftelijk noch digitaal, noch op welke andere wijze dan ook en zowel niet direct als indirect, ongeacht of de openbaarmaking dat doel had, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SIG.
  3. Afnemer verbindt zich jegens SIG en alle aan SIG gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen) de geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan alle aan zijn gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen) en natuurlijke personen, waaronder werknemers.
  4. Afnemer is niet gerechtigd de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en enkel voor zover het gebruik van de gegevens daarvoor noodzakelijk is.
  5. Het in dit Artikel bepaalde blijft ook van kracht nadat iedere relatie tussen SIG en Afnemer is geëindigd.
 17. PERSOONSGEGEVENS
  1. In verband met het beheer van de relatie met Afnemer en de uitvoering van de Overeenkomst verzamelt en verwerkt SIG persoonsgegevens van Afnemer in de zin van de AVG. De persoonsgegevens worden door SIG strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Afnemer stemt ermee in dat SIG persoonsgegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Afnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van SIG aangeven dat de gegevens van de Afnemer uit de bestanden van SIG dienen te worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zoals aangegeven in het privacy statement van SIG. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Leveringsvoorwaarden.
 18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  1. Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met enige Aanbieding, de Overeenkomst, een Inkooporder alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  3. Bij uitsluiting van enig ander gerecht is de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, exclusief bevoegd om van het geschil of geschillen kennis te nemen. Het staat SIG vrij om een andere, volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter, van het geschil kennis te laten nemen.
 19. VINDPLAATS, WIJZIGING LEVERINGSVOORWAARDEN
  1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18029602.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen SIG en Afnemer. SIG heeft het recht om eenzijdig haar Leveringsvoorwaarden te wijzigen.
  3. De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden.
 20. SLOTBEPALINGEN
  1. Ook na het eindigen van de relatie tussen SIG en Afnemer blijven de bepalingen uit de Leveringsvoorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden, van kracht.
  2. Indien enige bepaling in de Leveringsvoorwaarden of in een tussen de partijen gesloten Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen van de wet mogelijk handelen, met inachtneming van het doel en de strekking van die desbetreffende bepaling.
1. TOEPASSELIJKHEID LEVERINGSVOORWAARDEN

2.1 – Op alle Aanbiedingen van SIG aan een (potentiële) Afnemer, op alle Overeenkomsten die SIG met haar Afnemers sluit en op alle Leveringen van SIG aan Afnemer zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Door het doen van een Aanbieding, het sluiten van een Overeenkomst, of het leveren van Producten en/of Diensten accepteert Afnemer de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden.

2.2 – Alle Leveringen van SIG aan Afnemer worden beheerst door de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder deze Leveringsvoorwaarden.

2.3 – De toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Afnemer wordt door SIG niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 – Indien de Leveringsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding, Overeenkomst of Levering door SIG aan Afnemer, dan zijn zij, althans de meest recente versie van die Leveringsvoorwaarden, ook zonder nadere verklaring van toepassing op iedere andere Aanbieding, Overeenkomst of Levering door SIG aan Afnemer.

2.5 – Bij geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en deze Leveringsvoorwaarden prefereert hetgeen afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

3.1 – Alle Aanbiedingen van SIG zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen en specificaties onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de Levering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden

3.2 – Indien een vrijblijvende aanbieding door Afnemer wordt aanvaard, heeft SIG het recht de aanbieding binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van redenen te herroepen.

3.3 – SIG behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten en/of Diensten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal.

3.4 – Indien SIG wordt verzocht aan Afnemer een aanbieding te doen, maar geen Overeenkomst op grond hiervan tot stand komt, is SIG gerechtigd de kosten gemoeid met het uitbrengen van de aanbieding aan Afnemer in rekening te brengen.

Vragen?