Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Mijn SIG

 1. Toepasselijkheid Gebruikersvoorwaarden
  1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn SIG door de (rechts-)persoon die Mijn SIG gebruikt of wenst te gebruiken (hierna te noemen: de “Gebruiker”). Mijn SIG is een toepassing van SIG Nederland B.V. waarmee de Gebruiker online een overzicht van bestellingen en facturen kan raadplegen en producten kan bestellen via de webshop. SIG Nederland B.V. is gevestigd te (5061 JX) Oisterwijk aan de Bedrijfsweg 15 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18029601 (hierna te noemen: “SIG”).
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Gebruiker wordt door SIG niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. SIG kan deze Gebruikersvoorwaarden en mogelijke overige voorwaarden, die van toepassing zijn op Mijn SIG, te allen tijde wijzigen. SIG neemt daarbij de redelijke belangen van de Gebruiker in acht. Deze wijzigingen zijn van kracht dertig (30) dagen na de schriftelijke bekendmaking daarvan.
 2. Toelating
  1. Een account voor Mijn SIG kan door de Gebruiker worden aangevraagd door middel van een aanmelding via https://mijnsig.nl. In het geval SIG de aanvraag goedkeurt, wordt zo snel mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord verzonden waarna de Gebruiker Mijn SIG kan gebruiken.
  2. SIG behoudt zich het recht voor een aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren, aanvullende informatie te vragen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. SIG stelt de (potentiële) Gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
  3. Een account voor Mijn SIG is persoonsgebonden. Zonder schriftelijke toestemming van SIG kan een account niet overgedragen worden aan derden. De Gebruiker van Mijn SIG is jegens SIG en/of derden aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van Mijn SIG.
  4. Na de ingebruikname van Mijn SIG zal de Gebruiker SIG onmiddellijk informeren over gewijzigde contactgegevens of veranderingen in de bedrijfssituatie van de Gebruiker. Onder veranderingen in de bedrijfssituatie wordt mede verstaan: staking van de activiteiten, (dreigende) betalingsproblemen, (voorgenomen) besluit tot ontbinding, aanvraag c.q. toelating schuldsanering natuurlijke personen, aanvraag c.q. verlening van surseance van betaling of aanvraag c.q. uitspraak van faillissement).
 3. Gebruik van Mijn SIG
  1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle hard- en software, toepassingen en verbindingen die nodig zijn om het Mijn SIG account goed te laten functioneren.
  2. De Gebruiker verplicht zich Mijn SIG te gebruiken voor het in artikel 1.1 omschreven doel. Ook verklaart hij te handelen volgens deze Gebruikersvoorwaarden en de belangen van SIG te respecteren. De Gebruiker zal redelijke instructies van SIG opvolgen.
  3. SIG behoudt zich het recht voor wijzigingen in of aan Mijn SIG door te voeren. SIG is niet verplicht dat vooraf of achteraf aan de Gebruiker bekend te maken. SIG is (onder andere) bevoegd wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure, de vereisten voor de gebruiksnaam en de vereisten voor het wachtwoord. Eventuele kosten voor de Gebruiker die verbonden zijn aan zo’n soort wijziging zijn voor kosten van de Gebruiker.
  4. SIG heeft het recht redelijke beperkingen te stellen aan hoeveelheden dataverkeer (uploads en downloads) en transmissiesnelheden, ter voorkoming van bijvoorbeeld overbelasting van Mijn SIG.
  5. Alhoewel SIG ernaar streeft Mijn SIG 24 uur per dag en zeven dagen per week aan de Gebruiker ter beschikking te stellen, kan er tijdelijk geen toegang zijn als gevolg van bijvoorbeeld onderhoud. SIG is niet aansprakelijk indien Mijn SIG (tijdelijk) niet beschikbaar is.
  6. De verplichtingen van SIG worden opgeschort wanneer er sprake is van overmacht. Onder overmacht kan worden verstaan storingen op het internet, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht liggen of onvoorzien zijn voor SIG.
  7. Het is Gebruiker verboden om middels Mijn SIG:
   1. onbevoegd toegang te zoeken of te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van SIG, aan haar gelieerde (rechts-)personen of derden;
   2. informatie onrechtmatig te gebruiken jegens SIG, aan haar gelieerde (rechts-)personen of derden;
   3. gegevensbestanden en/of apparatuur van SIG, aan haar gelieerde (rechts-)personen of derden te beschadigen, te verwijderen of anderszins aan te passen.
  8. De Gebruiker zal evenmin in strijd handelen met de wet, de goede zeden of de openbare orde. De Gebruiker vrijwaart SIG tegen alle (mogelijke) vorderingen van derden die verband houden met of een gevolg zijn van handelingen die in strijd zijn met het vorenstaande. Alle schade en kosten van SIG worden op eerste verzoek door de Gebruiker aan SIG vergoed.
  9. SIG behoudt zich het recht voor om de Gebruiker zonder vooraankondiging en per direct de toegang tot Mijn SIG (tijdelijk) te beperken of te ontzeggen.
 4. Aanbiedingen en aanvullende diensten
  1. SIG mag de Gebruiker informeren over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten in het kader van een optimale dienstverlening en service.
  2. Als de Gebruiker een schriftelijk verzoek bij SIG indient om het toesturen van de informatie als bedoeld in artikel 4.1 te stoppen, zal SIG daaraan – voor zover mogelijk – voldoen.
 5. Helpdesk en informatie
  1. SIG stelt een Helpdesk ter beschikking tijdens de via Mijn SIG gecommuniceerde dagen en tijdstippen. SIG is gerechtigd de eventuele kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de Helpdesk door de Gebruiker aan de Gebruiker door te belasten.
  2. SIG staat ervoor in dat de informatie die wordt verschaft door Mijn SIG, de Helpdesk en overige informatiediensten zo correct en volledig mogelijk is. SIG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie. Indien de Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de door SIG verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, is de Gebruiker gehouden daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken bij SIG.
  3. Handelingen die de Gebruiker op grond van Mijn SIG of op basis van de door medewerkers van de Helpdesk van SIG verstrekte informatie verricht, komen voor rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart SIG tegen vorderingen van derden die verband houden met deze handelingen en vergoedt op eerste verzoek van SIG alle schade en kosten van SIG.
  4. Wanneer de Gebruiker de Helpdesk vraagt om ondersteuning, stemt hij ermee in dat zijn gegevensbestanden door medewerkers van de Helpdesk worden geraadpleegd voor zover nodig voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de Gebruiker.
 6. Aansprakelijkheid en schade
  1. SIG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de aantasting van gegevens die digitaal worden opgeslagen of overgebracht, verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle gegevens van de Gebruiker en/of derden.
  2. De aansprakelijkheid van SIG is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. In het geval de verzekering van SIG geen of onvoldoende dekking biedt, is de aansprakelijkheid van SIG, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de betreffende overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. SIG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
  3. De Gebruiker meldt schade schriftelijk aan SIG binnen zes (6) maanden nadat deze is ontstaan of de Gebruiker daarmee redelijkerwijs bekend had moeten geworden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
 7. Auteursrecht/Intellectueel Eigendom
  1. De Gebruiker verkrijgt uitsluitend toegang tot Mijn SIG. De (intellectuele) eigendomsrechten op Mijn SIG, blijven berusten bij SIG en/of haar toeleveranciers.
 8. Privacy/Gegevensbescherming
  1. De Gebruiker leeft altijd de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht na. Deze naleving impliceert onder meer dat de Gebruiker de gegevens niet aan derden ter beschikking stelt, tenzij hij daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van SIG of wordt voldaan aan een andere wettelijke grond daarvoor. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dit bij elke gegevensverwerking in Mijn SIG te toetsen. De Gebruiker vrijwaart SIG tegen vorderingen van derden, die verband houden met schending door de Gebruiker van deze verplichtingen en zal alle schade en kosten van SIG vergoeden.
  2. SIG verwerkt, in het kader van Mijn SIG, persoonsgegevens. Onder de verwerking van persoonsgegevens wordt in ieder geval verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf de inwerkingtreding daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. De persoonsgegevens worden verwerkt om Mijn SIG zo goed mogelijk te laten functioneren en de Gebruiker te kunnen adviseren over de producten en diensten van SIG en de koop en verkoop van de producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook gebruikt SIG persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  4. SIG bewaart de gegevens van de Gebruiker voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig of toegestaan is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. SIG verwijdert gegevens die niet langer nodig zijn zo spoedig mogelijk.
  5. De Gebruiker kan SIG vragen de gegevens van de Gebruiker in te zien en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De Gebruiker neemt in dit geval contact op met SIG. Ook heeft de Gebruiker – onder omstandigheden – het recht tegen de verwerking van de gegevens van de Gebruiker verzet aan te tekenen. SIG beëindigt de verwerking onmiddellijk, wanneer zij het verzet gerechtvaardigd acht.
  6. SIG neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen in verband met de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Daarbij houdt SIG rekening met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van internet en e-mail inherente risico’s, kan SIG desondanks de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.
  7. SIG maakt gebruik van Cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. De domeinnaam van de website server die de Cookies doorgeeft is https://mijnsig.nl. De Cookies zorgen ervoor dat de website sneller toegankelijk is bij een volgend bezoek. De informatie kan ook worden gebruikt om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken, zodat SIG haar dienstverlening kan verbeteren. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat de Gebruiker wordt geïnformeerd wanneer hij een Cookie ontvangt. In sommige gevallen kunnen Cookies worden geweigerd. Instructies inzake het aanpassen van instellingen zijn te vinden in de menuoptie ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het is mogelijk, wanneer de Gebruiker Cookies weigert, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen die verband houden met of voortvloeien uit Mijn SIG en deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met Mijn SIG of deze Gebruikersvoorwaarden, zullen worden beslist beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 april 2021.

Vragen?